Budżet Obywatelski Miasta Leszna 2023

ZASADY GŁOSOWANIA

"2. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Leszna. 

3. Głosowanie jest równe i bezpośrednie, nie ma możliwości głosowania przez pełnomocnika. 

4. Głosowanie przeprowadzone zostanie w terminie od drugiej środy września do czwartej środy września roku poprzedzającego rok, w którym budżet ma być realizowany. 

5. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej, z wykorzystaniem portalu do głosowania, za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu. 

6. Mieszkaniec, który nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Leszna może zagłosować po wcześniejszym skontaktowaniu się z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego lub inną osobą wyznaczoną przez Prezydenta i złożeniu oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Leszna. 

7. Dodatkowo, aby umożliwić mieszkańcom Miasta Leszna oddanie głosu, Prezydent ustala stałe punkty, w których również będzie można głosować, w tym jeden w Urzędzie Miasta Leszna i poda ich adresy do publicznej wiadomości. 

8. Każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie jeden głos na wybrany przez siebie projekt spośród wszystkich projektów dopuszczonych do głosowania. 

9. Obliczenie wyniku odbywa się w terminie do 7 dni od zakończenia głosowania."

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna