REGULAMIN

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 13 maja 2021, radni podjęli uchwałę nr XXXVIII/510/2021 zmieniająca uchwałę Nr VII/94/2019 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Leszna
w zakresie części wydatków z budżetu Miasta Leszna.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją 4108 http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/4108/ w dniu 19 maja 2021 i weszła w życie
w dniu 3 czerwca 2021.  

Jakie zmiany wprowadziła Uchwała nr XXXVIII/510/2021?

  • nowy rodzaj projektów, tzw. projekty "miękkie" - należy przez to rozumieć projekt nieinwestycyjny, którego wartość przewyższa 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i nie przewyższa 50 000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych), związany z wydatkami na usługi i zakupy - z wyłączeniem zakupu środków inwestycyjnych - w szczególności w zakresie: kultury, edukacji, ochrony środowiska, sportu, profilaktyki zdrowia, turystyki i rekreacji (np. organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci, koncertu, festiwalu, festynu, kina plenerowego, imprez sportowych ), którego realizacja zostanie udokumentowana np. w postaci publikacji lub zdjęć; 
  • możliwość oddania przez mieszkańca tylko jednego głosu na jeden wybrany projekt
  • skrócony czas głosowania, które bedzie teraz trwało od drugiej do czwartej środy września
  • wprowadzenie funkcji "Opiekuna Projektu", czyli osoby wskazanej przez Prezydenta Miasta Leszna do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących danego projektu, jego weryfikacji i realizacji
  • wprowadzenie funkcji "Koordynatora Budżetu Obywatelskiego", czyli osoby wskazanej przez Prezydenta Miasta Leszna do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących Budżetu Obywatelskiego, weryfikacji i realizacji projektów.

Zapraszamy na profil FB https://www.facebook.com/budzetobywatelskimiastaleszna 

na stronę: https://www.leszno.pl/Budzet_Obywatelski_2023.html 

można również kontaktować się z nami mailowo [email protected] 

lub telefonicznie 65 537 36 82

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna