DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Leszna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej leszno.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna - wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkami z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Stachowiak
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 65 529 82 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Wyłączenia

 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzić teksty bezpośrednio w serwisie,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik.
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,

Ułatwiane na stronie podmiotowej:

 • odpowiedni kontrast
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • skróty klawiszowe - na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych:

Podmiotowa strona leszno.konsultacjejst.pl została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. 

Informacje zwrotne

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Informacja, jak to zrobić znajduje się na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich  

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Miasta Leszna

Wydziały i biura Urzędu Miasta Leszna znajdują się w siedmiu różnych lokalizacjach. Dostępność architektoniczna wszystkich budynków została szczegółowo opisana na stronie: https://leszno.pl/Dostepnosc_budynkow_urzedu_miasta.html   

Istotną informacją jest także to, że w obiektach, w których poszczególne piętra są niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem magistratu. Wszelkie uwagi dotyczące opisów zawartych w Deklaracji dostępności w sekcji Dostępność architektoniczna, proszę zgłaszać do Iwony Stachowiak telefonicznie: 65 529 81 03 lub mailowo na adres [email protected]  

Aplikacje mobilne

Miasto Leszno jest właścicielem dwóch aplikacji mobilnych: Leszno.