FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Gdzie znajduje się formularz zgłoszeniowy

 • Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na niniejszym portalu do głosowania (na stronie głównej). Nie ma możliwości zgłaszania projektów w Urzędzie Miasta Leszna.
 • Zalecany wzór karty poparcia projektu, który należy wydrukować, wypełnić a nastepie zeskanować i wgrać jako załącznik podczas wypełniania elektonicznego formularza zgłoszeniowego można pobrać z zakladki "O budżecie" do pobrania  

Kto i ile projektów może zgłosić?

 • Każda zainteresowana osoba może zgłosić w ramach Budżetu Obywatelskiego dowolną liczbę projektów. 

Jakie kryteria musi spełniać projekt, by został uznany na ważny?

 • dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu i które są realizowane przez wydziały merytoryczne i jednostki Urzędu Miasta Leszna,
 • być możliwy do zrealizowania w całości w trakcie roku budżetowego,
 • być po zrealizowaniu ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Leszna,
 • być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania),
 • teren, na którym zlokalizowano projekt musi stanowić mienie Miasta Leszna nieobciążone na rzecz osób trzecich (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania), a w przypadku Projektów Miękkich Miasto Leszno musi posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem; jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania;
 • być technicznie i organizacyjnie wykonalny,
 • zawierać szacunkowy koszt projektu
 • uwzględniać - o ile jest to możliwe - uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 i 2473).

Numer projektu:

 • Każdy projekt z chwilą zgłoszenia otrzymuje swój numer, numery nie ulegają zmianie, aż do zakończenia realizacji Budżetu Obywatelskiego na dany rok.

Jakich projektów nie można zgłaszać?

 • w których szacunkowy koszt zgłaszanego projektu przekracza kwotę 700.000 zł, albo szacunkowa wartość projektu jest niższa niż kwota 10.000,01 zł,
 • dotyczące terenu będącego własnością Miasta, na którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągnięcia zysków,
 • które zakładają realizację jedynie części projektu, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie bez zabezpieczenia środków na projektowanie, chyba że wnioskodawca przedstawi projekty sporządzone na własny koszt,
 • które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego projektu,
 • które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia,
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia,
 • które naruszają powszechnie obowiązujące normy moralne i społeczne, a w szczególności takie, które zawierają treści uznane powszechnie za: naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne.

Formularz zgłoszeniowy jest ważny:

 • gdy zostaną wypełnione czytelnie wszystkie pola obowiązkowe: nazwa projektu (zalecane do 25 słów), proponowana lokalizacja, szacunkowy koszt projektu, opis projektu i niezbędne zadania lub inwestycje do realizacji projektu (zalecane 150 słów), uzasadnienie do realizacji projektu, w którym zostanie podany sposób, jak realizacja projektu wpłynie pozytywnie na społeczność miasta Leszna (zalecane 150 słów), imię, nazwisko, adres, nr telefonu i adres e-mail oraz nr PESEL pełnomocnika projektu;
 • gdy zgłoszenie zostanie poparte przez co najmniej 20 mieszkańców miasta Leszna, a dane zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelne podpisy tych osób zostaną dołączone (zeskanowane) do formularza zgłoszenia. (dane osób popierających wniosek nie będą publikowane),
 • w przypadku potrzeby wgrania więcej niż jednego pliku ze zeskanowaną listą poparcia należy wykonać kolejno:
  1) zaznaczyć za pomocą myszki pliki, które mają być spakowane,
  2) po zaznaczeniu danych przeznaczonych do kompresji, kliknąć na dowolne spośród zaznaczonych ikon prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybrać kolejno polecenia „Wyślij do” oraz „Folder skompresowany (zip),
  3) Taki skompresowany plik należy wgrać w pole „Lista poparcia” w formularzu zgłoszeniowym.