FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Gdzie znajduje się formularz zgłoszeniowy

 • Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na niniejszym portalu do głosowania (na stronie głównej). Nie ma możliwości zgłaszania projektów w Urzędzie Miasta Leszna.
 • Zalecany wzór karty poparcia projektu, który należy wydrukować, wypełnić a nastepie zeskanować i wgrać jako załącznik podczas wypełniania elektonicznego formularza zgłoszeniowego można pobrać z zakladki "O budżecie" -> do pobrania  

Kto i ile projektów może zgłosić?

 • Każda zainteresowana osoba może zgłosić w ramach Budżetu Obywatelskiego dowolną liczbę projektów. Osoba zgłaszająca projekt staje się Pełnomocnikiem projektu (należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią wskazaną przez zgłaszających do reprezentowania ich na etapie składania formularza zgłoszeniowego do Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna, jego weryfikacji oraz na etapie realizacji projektu).

Jakie kryteria musi spełniać projekt, by został uznany na ważny?

 • dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu i które są realizowane przez wydziały merytoryczne i jednostki Urzędu Miasta Leszna,
 • być możliwy do zrealizowania w całości w trakcie roku budżetowego,
 • być po zrealizowaniu ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Leszna,
 • być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania),
 • teren, na którym zlokalizowano projekt musi stanowić mienie Miasta Leszna nieobciążone na rzecz osób trzecich (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania), a w przypadku Projektów Miękkich Miasto Leszno musi posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem; jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania;
 • być technicznie i organizacyjnie wykonalny,
 • zawierać szacunkowy koszt projektu
 • uwzględniać - o ile jest to możliwe - uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 i 2473).

Numer projektu:

 • Każdy projekt z chwilą zgłoszenia otrzymuje swój numer, numery nie ulegają zmianie, aż do zakończenia realizacji Budżetu Obywatelskiego na dany rok.

Jakich projektów nie można zgłaszać?

 • w których szacunkowy koszt zgłaszanego projektu przekracza kwotę 700.000 zł, albo szacunkowa wartość projektu jest niższa niż kwota 10.000,01 zł,
 • dotyczące terenu będącego własnością Miasta, na którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągnięcia zysków,
 • które zakładają realizację jedynie części projektu, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie bez zabezpieczenia środków na projektowanie, chyba że wnioskodawca przedstawi projekty sporządzone na własny koszt,
 • które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego projektu,
 • które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia,
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia,
 • które naruszają powszechnie obowiązujące normy moralne i społeczne, a w szczególności takie, które zawierają treści uznane powszechnie za: naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne.

Formularz zgłoszeniowy jest ważny:

 • gdy zostaną wypełnione czytelnie wszystkie pola obowiązkowe: nazwa projektu (zalecane do 25 słów), proponowana lokalizacja, szacunkowy koszt projektu, opis projektu i niezbędne zadania lub inwestycje do realizacji projektu (zalecane 150 słów), uzasadnienie do realizacji projektu, w którym zostanie podany sposób, jak realizacja projektu wpłynie pozytywnie na społeczność miasta Leszna (zalecane 150 słów), imię, nazwisko, adres, nr telefonu i adres e-mail oraz nr PESEL pełnomocnika projektu;
 • gdy zgłoszenie zostanie poparte przez co najmniej 20 mieszkańców miasta Leszna, a dane zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelne podpisy tych osób zostaną dołączone (zeskanowane) do formularza zgłoszenia. (dane osób popierających wniosek nie będą publikowane),
 • w przypadku potrzeby wgrania więcej niż jednego pliku ze zeskanowaną listą poparcia należy wykonać kolejno: 1) zaznaczyć za pomocą myszki pliki, które mają być spakowane, 2) po zaznaczeniu danych przeznaczonych do kompresji, kliknąć na dowolne spośród zaznaczonych ikon prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybrać kolejno polecenia „Wyślij do” oraz „Folder skompresowany (zip), 3) Taki skompresowany plik należy wgrać w pole „Lista poparcia” w formularzu zgłoszeniowym.