Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu miasta Leszna określa się jako „Budżet Obywatelski Miasta Leszna”.

2. Niniejsza uchwała określa wymagania, jakie powinny spełniać projekty Budżetu Obywatelskiego, które będą realizowane na terenie administracyjnym Miasta Leszna, w tym : 

1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty; 

2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt; 

3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania; 

4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości. 

3. Ze środków Budżetu Obywatelskiego finansowane są projekty zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale. 

4. Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego przy czym, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania inwestycyjnego lub bieżącego na lata następne, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych. 

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Budżecie Obywatelskim – należy przez to rozumieć Budżet Obywatelski Miasta Leszna; 

2) mieście – należy przez to rozumieć Miasto Leszno; 

3) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę zamieszkałą na terenie Miasta Leszna; 

4) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Leszna; 

5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską Leszna; 

6) Komisji – należy przez to rozumieć „Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna” powołaną przez Prezydenta; 

7) formularzu – należy przez to rozumieć Formularz zgłoszeniowy do Budżetu Obywatelskiego znajdujący się na portalu do głosowania; 

8) portalu do głosowania – należy przez to rozumieć portal przeznaczony do obsługi Budżetu Obywatelskiego na dany rok wskazany przez Prezydenta Miasta Leszna jako właściwy; 

9) Pełnomocniku projektu – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią wskazaną przez zgłaszających do reprezentowania ich na etapie składania formularza zgłoszeniowego do Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna, jego weryfikacji oraz na etapie realizacji projektu; 

10) Małym Projekcie – należy przez to rozumieć projekt inwestycyjny, którego wartość przewyższa 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i nie przewyższa 200 000 zł (dwustu tysięcy złotych) tzn. polegający na działaniach inwestycyjnych dotyczących majątku miasta lub na zakupach inwestycyjnych; 

11) Dużym Projekcie – należy przez to rozumieć projekt inwestycyjny, którego wartość przewyższa 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) i nie przewyższa kwoty 700 000 zł (siedemset tysięcy złotych) tzn. polegający na działaniach inwestycyjnych dotyczących majątku miasta lub na zakupach inwestycyjnych; 

12) Miękkim Projekcie – należy przez to rozumieć projekt nieinwestycyjny, którego wartość przewyższa 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i nie przewyższa 50 000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych), związany z wydatkami na usługi i zakupy - z wyłączeniem zakupu środków inwestycyjnych - w szczególności w zakresie: kultury, edukacji, ochrony środowiska, sportu, profilaktyki zdrowia, turystyki i rekreacji (np. organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci, koncertu, festiwalu, festynu, kina plenerowego, imprez sportowych ), którego realizacja zostanie udokumentowana np. w postaci publikacji lub zdjęć; 

13) Opiekunie Projektu – należy przez to rozumieć osobę wskazaną przez Prezydenta do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących danego projektu, jego weryfikacji i realizacji; 

14) Koordynatorze Budżetu Obywatelskiego – należy przez to rozumieć osobę wskazaną przez Prezydenta do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących Budżetu Obywatelskiego, weryfikacji i realizacji projektów. 

Rozdział 2. Wysokość środków

§ 3.

1. Wysokość kwoty ogólnej środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego 

w danym roku nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Ich wysokość na dany rok określa uchwałą Rada Miejska Leszna. 

2. W ramach kwoty ogólnej środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego na dany rok Rada może wydzielić rezerwę i przeznaczyć na pokrycie ewentualnych dodatkowych kosztów (np. wydatków niedoszacowanych na etapie weryfikacji wniosku, potrzebnych do uzupełnienia w celu realizacji projektu, którego tylko część mogłaby zostać sfinansowana w ramach kwoty przeznaczonej na realizację projektów) z zastrzeżeniem, że kwota pozostała po wydzieleniu rezerwy nie może być niższa niż 0,5 % wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

3. Rada z ważnych powodów, w szczególności z powodu wzrostu cen, może po zakończeniu głosowania przez mieszkańców zwiększyć ilość środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w danym roku. 

§ 4.

Podział środków w danym roku na realizację poszczególnych rodzajów projektów (Projektów Dużych, Projektów Małych i Projektów Miękkich) określa uchwałą Rada Miejska Leszna biorąc pod uwagę wysokość kwoty ogólnej na dany rok oraz zapisy niniejszej uchwały. 

Rozdział 3. Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty oraz wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt 

§ 5.

1. Każdy mieszkaniec miasta może zgłosić w ramach Budżetu Obywatelskiego dowolną liczbę projektów. 

2. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie stosownego formularza na portalu do głosowania. 

3. Złożony formularz uznaje się za ważny, jeśli: 

1) zostaną wypełnione czytelnie wszystkie pola obowiązkowe: nazwa projektu (zalecane do 25 słów), proponowana lokalizacja, szacunkowy koszt projektu, opis projektu i niezbędne zadania lub inwestycje do realizacji projektu (zalecane 150 słów), uzasadnienie do realizacji projektu, w którym zostanie podany sposób, jak realizacja projektu wpłynie pozytywnie na społeczność miasta Leszna (zalecane 150 słów), imię, nazwisko, adres, nr telefonu i adres e-mail oraz nr PESEL pełnomocnika projektu; 

2) zgłoszenie zostanie poparte przez co najmniej 20 mieszkańców miasta Leszna, a dane zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelne podpisy tych osób zostaną dołączone (zeskanowane) do formularza zgłoszenia. Dane osób popierających wniosek nie będą publikowane. 

4. Projekty do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać w terminie od pierwszej środy czerwca godz. 8.00 do trzeciej środy czerwca roku poprzedzającego rok, na który przewidziany jest Budżet Obywatelski. 

5. Zgłaszany projekt musi spełniać ponadto następujące kryteria: 

1) dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu i które są realizowane przez wydziały merytoryczne i jednostki Urzędu Miasta Leszna; 

2) być możliwy do zrealizowania w całości w trakcie roku budżetowego; 

3) ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Leszna; 

4) być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie; 

5) teren, na którym ma być zlokalizowany projekt musi stanowić mienie Miasta Leszna nieoddane w posiadanie zależne na rzecz osób trzecich, a w przypadku Projektów Miękkich Miasto Leszno musi posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem; jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania; 

6) być technicznie i organizacyjnie wykonalny; 

7) zawierać szacunkowy koszt projektu; 

8) uwzględniać - o ile jest to możliwe - uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 i 2473). 

6. Do Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłoszone projekty: 

1) w których szacunkowy koszt zgłaszanego projektu przekracza: kwotę 50.000 zł w przypadku Projektów Miękkich lub kwotę 700.000 zł w przypadku pozostałych projektów, albo szacunkowa wartość projektu jest niższa niż kwota 10.000,01 zł; 

2) dotyczące terenu będącego własnością Miasta, na którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągnięcia zysków; 

3) które zakładają realizację jedynie części projektu, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie bez zabezpieczenia środków na projektowanie, chyba że wnioskodawca przedstawi projekty sporządzone na własny koszt; 

4) które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego projektu, 

5) które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia ; 

6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia; 

7) które naruszają powszechnie obowiązujące normy moralne i społeczne, a w szczególności takie, które zawierają treści uznane powszechnie za: naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne. 

7. Do zgłoszenia projektu - w przypadku Projektu Miękkiego - należy dołączyć zgodę administratora obiektu, na którym projekt ma być realizowany z określeniem kosztów jego udostępnienia. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

8. Każdy projekt z chwilą zgłoszenia otrzymuje swój numer, numery nie ulegają zmianie, aż do zakończenia realizacji Budżetu Obywatelskiego na dany rok. 

9. Po nadaniu numeru zawiadamia się Pełnomocnika Projektu o numerze, jaki został nadany projektowi, wskazuje się Opiekuna Projektu i Koordynatora Budżetu Obywatelskiego oraz dane kontaktowe do tych osób. 

10. Osoby wskazane jako Opiekunowie Projektów oraz Koordynator Budżetu Obywatelskiego pozostają osobami do kontaktu z ramienia Urzędu Miasta w sprawach dotyczących projektów aż do zakończenia ich realizacji. O każdorazowej zmianie takiej osoby lub jej danych kontaktowych zawiadamia się Pełnomocnika Projektu.

 

 

Rozdział 4. Zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania

§ 6.

1. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji formalno-prawnej przez Komisję. 

2. Weryfikacja formalno-prawna polega na sprawdzeniu czy projekt jest zgodny z obowiązującym prawem i z niniejszą uchwałą, a w szczególności na sprawdzeniu: 

1) kompletności i poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego projektu; 

2) zgodności projektu z zadaniami własnymi gminy lub powiatu; 

3) zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do zaproponowanego zadania); 

4) czy działka/teren, na którym zlokalizowano projekt stanowi mienie Miasta Leszna nieoddane w posiadanie zależne na rzecz osób trzecich, a w przypadku Projektów Miękkich czy Miasto Leszno posiada tytuł prawny do dysponowania terenem ; 

5) poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu; 

6) wykonalności technicznej i organizacyjnej projektu; 

7) uwzględnianie - o ile jest to możliwe - uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 i 2473). 

3. Złożenie projektu naruszającego § 5 ust. 5 lub 6 skutkować będzie negatywną oceną formalno-prawną projektu. 

4. Komisja ma prawo do: 

1) kontaktu z Pełnomocnikiem projektu w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu. Kontakt taki odbywa się każdorazowo z udziałem Opiekuna Projektu lub Koordynatora Budżetu Obywatelskiego; 

2) skorygowania w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem projektu szacowanych kosztów realizacji projektu, pod warunkiem, że nowa oszacowana wartość projektu nie przekroczy kwoty maksymalnej przewidzianej na dany rok dla Dużego Projektu; 

3) zaproponowania Pełnomocnikowi projektu modyfikacji zgłoszonego projektu z poszanowaniem jego pierwotnych założeń, w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa oraz zasad celowego i racjonalnego wydawania środków publicznych. 

5. Dopuszcza się możliwość korygowania wniosku przez Pełnomocnika Projektu do czasu zakończenia jego weryfikacji, przy zachowaniu jego pierwotnych założeń. 

6. Weryfikację kończy wydanie przez Komisję decyzji o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu projektu do głosowania, od której służy odwołanie do Prezydenta. 

7. Decyzja Komisji dotycząca Budżetu Obywatelskiego jest wydawana nie później niż do dnia 28 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym budżet ma być realizowany. 

8. Prawo odwołania od decyzji Komisji przysługuje Pełnomocnikowi projektu, który nie został dopuszczony do głosowania i można je złożyć w terminie 3 dni od powiadomienia Pełnomocnika projektu o tym fakcie. Odwołanie składa się pisemnie lub drogą mailową na adres wskazany w decyzji. O zachowaniu terminu odwołania decyduje data wpływu odwołania do Prezydenta. 

9. Prezydent rozpatruje odwołanie nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem głosowania. Decyzja Prezydenta jest ostateczna. 

10. Lista projektów dopuszczonych oraz projektów niedopuszczonych do głosowania zostaje podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu weryfikacji wszystkich zgłoszeń. W przypadku złożenia odwołania umieszczona zostanie adnotacja o tym fakcie, a po rozpatrzeniu odwołania przez Prezydenta również adnotacja o decyzji Prezydenta poprzez zamieszczenie na portalu do głosowania. 

Rozdział 5. Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości

§ 7.

1. Projekty spełniające wymogi określone w niniejszej uchwale (projekty pozytywnie zweryfikowane) poddane będą głosowaniu. 

2. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Leszna. 

3. Głosowanie jest równe i bezpośrednie, nie ma możliwości głosowania przez pełnomocnika. 

4. Głosowanie przeprowadzone zostanie w terminie od drugiej środy września do czwartej środy września roku poprzedzającego rok, w którym budżet ma być realizowany. 

5. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej, z wykorzystaniem portalu do głosowania, za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu. 

7. Dodatkowo, aby umożliwić mieszkańcom Miasta Leszna oddanie głosu, Prezydent ustala stałe punkty, w których również będzie można głosować, w tym jeden w Urzędzie Miasta Leszna i poda ich adresy do publicznej wiadomości. 

8. Każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie jeden głos na wybrany przez siebie projekt spośród wszystkich projektów dopuszczonych do głosowania. 

9. Obliczenie wyniku odbywa się w terminie do 7 dni od zakończenia głosowania. 

10. Obliczenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów po uwzględnieniu protestów. 

11. Protest można zgłosić w trakcie głosowania i do dwóch dni po jego zakończeniu osobiście 

w Urzędzie Miasta u wyznaczonych przez Prezydenta członków Komisji, w godzinach pracy Urzędu Miasta. Protest jest rozpatrywany niezwłocznie. 

12. Za nieważny uznaje się głos w przypadku: 

1) braku możliwości identyfikacji wybranego projektu; 

2) oddania głosu na więcej niż jeden projekt; 

3) braku podania lub podania niepoprawnego adresu zamieszkania. 

13. Za wybrane do zrealizowania w Budżecie Obywatelskim uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, a szacowane koszty ich realizacji w całości mieszczą się w puli środków przeznaczonych na ten cel, z uwzględnieniem podziału na Małe, Duże i Miękkie Projekty, z zastrzeżeniem ust. 14, 15 i 16. 

14. Jeżeli kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego, która pozostaje po wybraniu projektów, o których mowa w ust. 13 nie przekracza kwoty 100.000,00 zł to za wybrane do realizacji uznaje się kolejne Projekty Miękkie, których szacowane koszty realizacji w całości mieszczą się w tej puli aż do jej wyczerpania, z zastrzeżeniem ust. 16. 

15. Jeżeli kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego, która pozostaje po wybraniu projektów, o których mowa w ust. 13 jest równa lub przekracza kwotę 100.000,00 zł to za wybrany do realizacji uznaje się kolejny Projekt Mały, którego szacowane koszty realizacji w całości mieszczą się w tej puli, z zastrzeżeniem ust. 16. 

16. Jeśli ogólna wartość projektów wyłonionych przez Komisję zgodnie z zasadami określonymi w ust. 13-15 jest niższa niż 0,5% wydatków miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, to Komisja dokonuje wyboru kolejnego projektu odpowiednio z kategorii, o której jest mowa ust. 14 albo ust. 15 tak, aby ogólna kwota przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego wyniosła co najmniej 0,5% wydatków miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. O fakcie takim oraz wysokości brakującej kwoty Przewodniczący Komisji zawiadamia bezzwłocznie Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna i Prezydenta. 

17. Informacja o wyniku głosowania podana zostanie na portalu do głosowania nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia głosowania. 

18. W przypadku niemożności przeprowadzenia głosowania drogą elektroniczną Przewodniczący Komisji ma prawo zarządzić głosowanie przy użyciu papierowych kart do głosowania. Informacje o tym fakcie podaje bezzwłocznie do publicznej wiadomości. 

19. Na portalu dedykowanym Budżetowi Obywatelskiemu lub w inny ogólnodostępny sposób podaje się do publicznej wiadomości informacje o aktualnym etapie procedowania lub realizacji projekt (np. weryfikacja wniosku, zweryfikowany pozytywnie, ogłoszono przetarg, trwa realizacja, zrealizowany). 

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr VII/94/2019 Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Leszna w zakresie części wydatków z budżetu Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 3415, zm. poz. 7752). 

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna. 

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.