PROTESTY

Protest można zgłosić w trakcie głosowania i do dwóch dni po jego zakończeniu osobiście w Urzędzie Miasta u wyznaczonych przez Prezydenta członków Komisji, w godzinach pracy Urzędu Miasta. Protest jest rozpatrywany niezwłocznie.

Prezydent Miasta Leszna działając na podstawie w rozdziału 5, § 7 ust. 11 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna, ustanowionego Uchwałą Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna wyznacza niżej wymienione osoby do przyjmowania pisemnych protestów, w godzinach pracy Urzędu Miasta Leszna:

Aleksandra Michalska, Koordynator Budżetu Obywatelskiego

- Urząd Miasta Leszna, ul. Słowiańska 16