GŁOSOWANIE

Czy wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane pod głosowanie?

 • Nie. Pod głosowanie poddane zostaną Projekty spełniające wymogi określone w regulaminie (projekty pozytywnie zweryfikowane).

Czy osoba mieszkająca w Lesznie ale nie mająca tu zameldowania może oddać głos w Budżecie Obywatelskim Miasta Leszna?

 • Uprawniona do udziału w głosowaniu jest każda osoba zamieszkała na terenie Miasta Leszna, bez żadnych ograniczeń wiekowych. Mieszkaniec, który nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Leszna może zagłosować po wcześniejszym skontaktowaniu się z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego lub inną osobą wyznaczoną przez Prezydenta i złożeniu oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Leszna.
 • Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie:
  Aleksandra Michalska - Urząd Miasta Leszna, ul. Słowiańska 16, tel. 65 537 36 82, mail [email protected]
  Maciej Kuchel, Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich - Urząd Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, pok. 13, tel. 65 529 82 30 mail [email protected] 

Czy można zagłosować przez pełnomocnika

 • Nie. Głosowanie jest równe i bezpośrednie, nie ma możliwości głosowania przez pełnomocnika.

Sposoby głosowania:

 • Głosowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem niniejszego portalu do głosowania, za pośrednictwem urządzeń z dostępem do Internetu,
 • Dodatkowo utworzone zostaną punkty, w których również będzie można głosować:

  - Biblioteka Ratuszowa, Rynek 1

  - Wydział Rozwoju, ul. Słowiańska 16

Ile głosów można oddać?

 • Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos na wybrany przez siebie projekt spośród wszystkich projektów dopuszczonych do głosowania. 

Kiedy oddany głos będzie uznany za nieważny?

 • W przypadku braku możliwości identyfikacji wybranego projektu,
 • W przypadku oddania głosu na więcej niż jeden projekt z danej listy (lista Małych Projektów, lista Dużych Projektów);
 • W przypadku braku podania lub podania niepoprawnego adresu zamieszkania.

Protesty

Wybór projektów:

 • Za wybrane do zrealizowania w Budżecie Obywatelskim uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów oraz do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel, z uwzględnieniem podziału na Małe, Duże i Miękkie Projekty.