WAŻNY do 2 czerwca 2021r. - Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna

Ujednolicony regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna (ważny do 2 czerwca 2021r. do godziny 23:59)

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VII/94/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Leszna w zakresie części wydatków z budżetu Miasta Leszna

Uchwała Nr XIII/193/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/94/2019 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Leszna w zakresie części wydatków z budżetu Miasta Leszna.

Uchwała Nr XIII/196/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku

Zarządzenie nr 612/2019 Prezydenta Miasta Lesz na z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna (uchylone)

Zarządzenie nr 307/2020 Prezydenta Miasta Lesz na z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna

Uchwała Nr XXVIII/364/2020 Rady Miejskiej Leszna z d nia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2021 

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

§ 1

1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu miasta Leszna określa się jako „Budżet Obywatelski Miasta Leszna”. 

2. Niniejszy regulamin określa wymagania, jakie powinny spełniać projekty budżetu obywatelskiego, które będą realizowane na terenie administracyjnym Miasta Leszna, w tym w szczególności: wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych, zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podania ich do publicznej wiadomości oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania i zasady zgłaszania protestów. 

3. Ze środków Budżetu Obywatelskiego finansowane są projekty zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 

4. Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego przy czym, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania inwestycyjnego lub bieżącego na lata następne, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych (instytucja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego). 

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Budżecie Obywatelskim – należy przez to rozumieć Budżet Obywatelski Miasta Leszna; 

2) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna; 

3) mieście – należy przez to rozumieć Miasto Leszno; 

4) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę zamieszkałą na terenie Miasta Leszna; 

5) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Leszna; 

6) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską Leszna; 

7) Komisji – należy przez to rozumieć „Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna” powołaną przez Prezydenta; 

8) formularzu – należy przez to rozumieć Formularz zgłoszeniowy do Budżetu Obywatelskiego znajdujący się na portalu do głosowania; 

9) portalu do głosowania – należy przez to rozumieć portal dedykowany Budżetowi Obywatelskiemu na dany rok wskazany przez Prezydenta Miasta Leszna jako właściwy; 

10) Pełnomocniku projektu – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią wskazaną przez zgłaszających do reprezentowania ich na etapie składania formularza zgłoszeniowego do Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna, jego weryfikacji oraz na etapie realizacji projektu; 

11) Małym Projekcie – należy przez to rozumieć projekt, którego wartość przewyższa 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i nie przewyższa 200 000 zł (dwustu tysięcy złotych);

12) Dużym Projekcie – należy przez to rozumieć projekt, którego wartość przewyższa 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) i nie przewyższa kwoty 700 000 zł (siedemset tysięcy złotych);

 

Rozdział 2 - Wysokość środków

§ 3

1. Kwota ogólna środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 wynosi 1 200 000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych). 

2. Wysokość kwoty ogólnej środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 i na następne lata nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Ich wysokość na dany rok określa uchwałą Rada Miejska Leszna. 

Wysokość i podział środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2021 określa uchwała Nr XXVIII/364/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 lipca 2020 r. - tj. kwotę 2.300.000,00 zł 

3. Rada z ważnych powodów, w szczególności z powodu wzrostu cen, może po zakończeniu głosowania przez mieszkańców zwiększyć ilość środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w danym roku. 

§ 4

1. Na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 Dużych Projektów przeznacza się z kwoty ogólnej kwotę 600 000 zł (sześćset tysięcy złotych). 

2. Na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 Małych Projektów przeznacza się z kwoty ogólnej kwotę 600 000 zł (sześćset tysięcy złotych). 

2a. Na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 Dużych Projektów przeznacza się z kwoty ogólnej kwotę 1 400 000 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych).

2b. Na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 Małych Projektów przeznacza się z kwoty ogólnej kwotę 680 000 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).”;

3. Podział środków w latach kolejnych określa uchwałą Rada Miejska Leszna biorąc pod uwagę wysokość kwoty ogólnej na dany rok. 

Wysokość i podział środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2021 określa uchwała Nr XXVIII/364/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 lipca 2020 r. - tj. nie więcej niż 900.000 zł na małe projekty i nie więcje niż 1.400.000,00 zł na duże projekty

Rozdział 3 - Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty oraz wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt

§ 5

1. Każdy mieszkaniec miasta może zgłosić w ramach Budżetu Obywatelskiego dowolną liczbę projektów zadań publicznych. 

2. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie stosownego formularza na portalu do głosowania. 

3. Złożony formularz uznaje się za ważny, jeśli: 

1) zostaną wypełnione czytelnie wszystkie pola obowiązkowe: nazwa projektu (zalecane do 25 słów), proponowana lokalizacja, szacunkowy koszt projektu, opis projektu i niezbędne zadania lub inwestycje do realizacji projektu (zalecane 150 słów), uzasadnienie do realizacji projektu, w którym zostanie podany sposób, jak realizacja projektu wpłynie pozytywnie na społeczność miasta Leszna (zalecane 150 słów), imię, nazwisko, adres, nr telefonu i adres e-mail oraz nr PESEL pełnomocnika projektu; 

2) zgłoszenie zostanie poparte przez co najmniej 20 mieszkańców miasta Leszna, a dane zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelne podpisy tych osób zostaną dołączone (zeskanowane) do formularza zgłoszenia. Dane osób popierających wniosek nie będą publikowane. 

4. Projekty do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać: 

- na rok 2019 - w terminie od 24 kwietnia do 2 maja 2019 roku;

- na rok 2020 - w terminie od 2 października godz. 8.00 do 17 października 2019 roku;

- na rok 2021 i następne - w terminie od pierwszej środy czerwca godz. 8.00 do trzeciej środy czerwca roku poprzedzającego rok, na który przewidziany jest Budżet Obywatelski.”;

5. Zgłaszany projekt musi spełniać ponadto następujące kryteria: 

1) dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu i które są realizowane przez wydziały merytoryczne i jednostki Urzędu Miasta Leszna; 

2) być możliwy do zrealizowania w całości w trakcie roku budżetowego; 

3) być po zrealizowaniu ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Leszna; 

4) być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania); 

5) teren, na którym zlokalizowano projekt musi stanowić mienie Miasta Leszna nieobciążone na rzecz osób trzecich (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania); 

6) w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane tylko zadania tzw. „twardych projektów” tzn. takich, które polegają na działaniach inwestycyjnych dotyczących majątku miasta lub na zakupach inwestycyjnych; 

7) być technicznie wykonalny; 

8) zawierać szacunkowy koszt projektu. 

6. Do Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłoszone projekty: 

1) w których szacunkowy koszt zgłaszanego projektu przekracza kwotę 700.000 zł, albo szacunkowa wartość projektu jest niższa niż kwota 10.000, 01 zł;

2) dotyczące terenu będącego własnością Miasta, na którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągnięcia zysków;

3) które zakładają realizację jedynie części projektu, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie bez zabezpieczenia środków na projektowanie, chyba że wnioskodawca przedstawi projekty sporządzone na własny koszt;

4) które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego projektu;

5) które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;

6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia;

7) które naruszają powszechnie obowiązujące normy moralne i społeczne, a w szczególności takie, które zawierają treści uznane powszechnie za: naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne.”;

7. Każdy projekt z chwilą zgłoszenia otrzymuje swój numer, numery nie ulegają zmianie, aż do zakończenia realizacji Budżetu Obywatelskiego na dany rok. 

Rozdział 4 - Zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania

§ 6

1. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji formalno-prawnej przez Komisję. 

2. Weryfikacja formalno-prawna polega na sprawdzeniu czy projekt jest zgodny z obowiązującym prawem i z niniejszym regulaminem, a w szczególności na sprawdzeniu: 

1) kompletności i poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego projektu; 

2) zgodności projektu z zadaniami własnymi gminy lub powiatu; 

3) zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do zaproponowanego zadania); 

4) czy działka/teren, na którym zlokalizowano projekt stanowi mienie Miasta Leszna nieobciążone na rzecz osób trzecich; 

5) poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu; 

6) wykonalności technicznej projektu. 

3. Złożenie projektu naruszającego § 5 ust. 5 lub 6 skutkować będzie negatywną oceną formalno-prawną projektu. 

4. Komisja ma prawo do: 

1) skorygowania w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem projektu szacowanych kosztów realizacji projektu, pod warunkiem, że nowa oszacowana wartość projektu nie przekroczy kwoty maksymalnej przewidzianej na dany rok dla Dużego Projektu; 

2) kontaktu z Pełnomocnikiem projektu w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu; 

3) zaproponowania Pełnomocnikowi projektu modyfikacji zgłoszonego projektu z poszanowaniem jego oryginalnej formy, w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa oraz zasad celowego i racjonalnego wydawania środków publicznych. 

5. Dopuszcza się możliwość skorygowania wniosku przez Pełnomocnika Projektu do czasu zakończenia jego weryfikacji, przy zachowaniu jego pierwotnych założeń. 

6. Weryfikację kończy wydanie przez Komisję decyzji, od której służy odwołanie do Prezydenta. 

7. Decyzja Komisji dotycząca:

- Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 zostanie wydana nie później niż do dnia 3 czerwca 2019 roku; 

- Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 zostanie wydana nie później niż do dnia 22 grudnia 2019 roku; 

- Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 i następne zostanie wydana nie później niż do dnia 28 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym budżet ma być realizowany. 

8. Prawo odwołania od decyzji Komisji przysługuje Pełnomocnikowi projektu, który został negatywnie zweryfikowany i można je złożyć w terminie 3 dni od wydania decyzji i powiadomienia Pełnomocnika projektu o tym fakcie. Odwołanie składa się pisemnie lub drogą mailową na adres wskazany w decyzji. O zachowaniu terminu odwołania decyduje data wpływu odwołania do Prezydenta. 

9. Prezydent rozpatruje odwołanie nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem głosowania. Decyzja Prezydenta jest ostateczna. 

10. Lista pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych projektów zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu weryfikacji wszystkich zgłoszeń. W przypadku złożenia odwołania umieszczona zostanie adnotacja o tym fakcie, a po rozpatrzeniu odwołania przez Prezydenta również adnotacja o decyzji Prezydenta poprzez zamieszczenie na portalu do głosowania. 

Rozdział 5 - Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości

§ 7

1. Projekty spełniające wymogi określone w niniejszym regulaminie (projekty pozytywnie zweryfikowane) poddane będą głosowaniu. 

2. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Leszna. 

3. Głosowanie jest równe i bezpośrednie, nie ma możliwości głosowania przez pełnomocnika. 

4. Głosowanie przeprowadzone zostanie w terminie: 

- głosowanie Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 - od 15 czerwca do 30 czerwca 2019 r.;

- głosowanie Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 - od 8 stycznia godz. 8.00 do 29 stycznia 2020 r.;

- głosowanie Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 i następne – od pierwszej środy września do czwartej środy września roku poprzedzającego rok, w którym budżet ma być realizowany.”.

5. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej, z wykorzystaniem portalu do głosowania, za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu. 

6. Dodatkowo aby umożliwić mieszkańcom Miasta Leszna oddanie głosu Prezydent ustala stałe punkty, w których również będzie można głosować, w tym jeden w Urzędzie Miasta Leszna i poda ich adresy do publicznej wiadomości. 

7. Każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie 2 głosy: jeden głos na wybrany przez siebie Duży Projekt i jeden głos na wybrany przez siebie Mały Projekt. 

8. Obliczenie wyniku odbywa się w terminie 7 dni od zakończenia głosowania. 

9. Obliczenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów po uwzględnieniu protestów. 

10. Protest można zgłosić w trakcie głosowania i do dwóch dni po jego zakończeniu osobiście w Urzędzie Miasta u wyznaczonych przez Prezydenta członków Komisji, w godzinach pracy Urzędu Miasta. Protest jest rozpatrywany niezwłocznie. 

11. Za nieważny uznaje się głos w przypadku: 

1) braku możliwości identyfikacji wybranego projektu; 

2) oddania głosu na więcej niż jeden projekt z danej listy (lista Małych Projektów, lista Dużych Projektów); 

3) braku podania lub podania niepoprawnego adresu zamieszkania. 

12. Za wybrane do zrealizowania w Budżecie Obywatelskim uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów oraz do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel, z uwzględnieniem podziału na Małe i Duże Projekty. 

13. Informacja o wyniku głosowania podana zostanie na portalu do głosowania nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia głosowania. 

14. W przypadku niemożności przeprowadzenia głosowania drogą elektroniczną Przewodniczący Komisji ma prawo zarządzić głosowanie przy użyciu papierowych kart do głosowania. Informacje o tym fakcie podaje bezzwłocznie do publicznej wiadomości.