PROTESTY

Prezydent Miasta Leszna działając na podstawie w rozdziału 5, § 7 ust. 10 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna, stanowiący załącznik do Uchwały Nr VII/94/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Leszna w zakresie części wydatków z budżetu Miasta Leszna wyznacza niżej wymienionych członków Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna do przyjmowania pisemnych protestów, w godzinach pracy Urzędu Miasta Leszna:

- Patryk Moryson, sekretarz Komisji (Urząd Miasta Leszna, ul. K.Karasia 15, pokój nr 34)

- Maciej Kuchel, Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, członek Komisji (Urząd Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, pokój nr 13)